Τρίτη, 22 Ιουνίου 2010

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΟΚ ΣΤΟΥΣ Ν.Υ TIMES ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ & ΤΟ Δ..Ν.Τ

NY Times: give your land if you want to come out of debt

Michael Strauss, a geopolitics professor of the Diplomacy and Strategic studies Center of Paris

has suggested that Greece could grant title privileges of certain parts of its territory, in leasing form, in order to pay off its debts. 

According to Strauss, areas lease is “a method often used by many countries” wishing to pay off their debts. It’s about a mutual profitable agreement since “one of the parties gains valuable funds while the other gains access to crucial living spaces”. He mentions, among others, the example of the Ukrainian naval station in Sevastoupoli which is being leased at the Russian Fleet of the Black Seas in exchange of 30 billion euros. Similar cases are the American Base of Guantanamo in Cuba, the Panama Canal and Hong Kong. 

“There are many countries looking at the possibility of leasing areas in a positive way in Greece, Portugal, Spain as well as other European countries facing similar problems” is what Strauss is writing in his article entitled: “A way to save Greece”. 

Finally Strauss claims that the tactics of the International Financial Control, that were applied in our country back in 1897, when foreign creditors collected tariffs and taxes directly from the Piraeus port and state monopolies in order to collect what Greece owed them, were very successful.

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΣΟΚ ...............ΔΕΙΤΕ & ΤΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ 
Michael Strauss, ένα geo - καθηγητής πολιτικής της διπλωματίας και κέντρο στρατηγικών μελετών του Παρισιού
έχει προτείνει ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να χορηγήσει τα προνόμια τίτλου ορισμένων τμημάτων του εδάφους της, στη μίσθωση της μορφής, προκειμένου να πληρωθούν μακριά τα χρέη της. 

Σύμφωνα με Strauss, η μίσθωση περιοχών είναι «μια μέθοδος που χρησιμοποιείται συχνά από πολλές χώρες» επιθυμώντας να πληρώσει μακριά τα χρέη τους. Είναι για μια αμοιβαία κερδοφόρα συμφωνία δεδομένου ότι «ένα από τα συμβαλλόμενα μέρη κερδίζει τα πολύτιμα κεφάλαια ενώ άλλο αποκτά πρόσβαση στους κρίσιμους ζωτικούς χώρους». Αναφέρει, μεταξύ των άλλων, το παράδειγμα του ουκρανικού ναυτικού σταθμού σε Sevastoupoli που μισθώνεται στο ρωσικό στόλο των μαύρων θαλασσών στην ανταλλαγή 30 δισεκατομμύριο ευρώ. Οι παρόμοιες περιπτώσεις είναι η αμερικανική βάση του Γκουαντανάμο στην Κούβα, το κανάλι του Παναμά και το Χονγκ Κονγκ. 

«Υπάρχουν πολλές χώρες που εξετάζουν τη δυνατότητα τις περιοχές με έναν θετικό τρόπο στην Ελλάδα, Πορτογαλία, η Ισπανία καθώς επίσης και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που αντιμετωπίζουν τα παρόμοια προβλήματα» είναι αυτό που Strauss γράφει στο άρθρο του έχον το δικαίωμα: «Ένας τρόπος να σωθεί η Ελλάδα». 

Τελικά Strauss υποστηρίζει ότι η τακτική του διεθνούς οικονομικού ελέγχου, που εφαρμόστηκε στη χώρα μας πίσω το 1897, όταν συνέλεξαν οι ξένοι πιστωτές τα δασμολόγια και τους φόρους άμεσα από τα μονοπώλια λιμένων και κράτους του Πειραιά προκειμένου να συλλεχθεί τι η Ελλάδα τους όφειλε, ήταν πολύ επιτυχής.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου