Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

Δεν ξεμπερδεύουμε τελικά με την περαίωση! - Γεμάτα λάθη τα εκκαθαριστικά σημειώματα!

 Πιθανότατα θα δούμε στην πόρτα μας και δεύτερο ραβασάκι!
- Τι ΔΕΝ λέει η διευκρινιστική εγκύκλιος του υπουργείου Οικονομικών

Στα πρόθυρα νευρικής κρίσης οι φορολογούμενοι που όχι μόνο καλούνται αυτές τις ημέρες να πληρώσουν μέσω της περαίωσης χρήματα που μπορεί να μην πλήρωναν ποτέ, αλλά μπορεί και να ξαναπληρώσουν.

Τα εκκαθαριστικά φόρου που στέλνει αυτές τις ημέρς το υπουργείο Οικονομικών είναι μέσα στα λάθη. 

Αυτό το ομολογεί το ίδιο το υπουργείο με εγκύκλιο που προβλέπει έκδοση νέων εκκαθαριστικών, άλλων από αυτών που σήμερα αποστέλλονται, εφόσον διαπιστωθούν σε αυτά εκ των υστέρων λάθη.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

    * "σε περίπτωση ύπαρξης προφανών σφαλμάτων του περιεχομένου του Εκκαθαριστικού Σημειώματος, ο επιτηδευματίας αμέσως με τη διαπίστωση του σφάλματος και πάντως το ταχύτερο, προσέρχεται στην αρμόδια για τη φορολογία του Δ.Ο.Υ., η οποία αναγράφεται επί αυτού, όπου και γίνεται άμεση διόρθωσή του, βάσει του υφιστάμενου φακέλου της υπόθεσης. Αν κατά τη διόρθωση του Εκκαθαριστικού Σημειώματος διαπιστωθούν από την εν λόγω Δ.Ο.Υ. και τυχόν άλλα προφανή σφάλματα  πέραν αυτών για τα οποία αιτείται ο επιτηδευματίας διορθώνονται και αυτά από την ίδια Δ.Ο.Υ. Στη συνέχεια, από την προαναφερόμενη Δ.Ο.Υ. επανεκδίδεται τροποποιημένο το Εκκαθαριστικό Σημείωμα εις διπλούν και ένα αντίγραφο αυτού παραδίδεται στον επιτηδευματία, ο οποίος, εφόσον  επιθυμεί, προβαίνει στην αποδοχή του το αργότερο έως την 29.11.2010".

    * Αν μετά την κατά τα ανωτέρω αποδοχή του Εκκαθαριστικού Σημειώματος περιέλθουν σε γνώση του προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. "συμπληρωματικά στοιχεία", εκδίδεται βάσει αυτών συμπληρωματικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα, όπου συμψηφίζεται το ποσό που ήδη καταβλήθηκε.

    * Το ίδιο ισχύει α) αν προκύψουν κάθε είδους στοιχεία, που υφίστανται μεν ήδη στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ή τις λοιπές ελεγκτικές αρχές, αλλά δεν ήταν ως την 13.10.2010 ήταν διαθέσιμα στη Γ.Γ.Π.Σ, β) για τα αποτελέσματα των ελέγχων για επίσημα ή ανεπίσημα κατασχεμένα βιβλία, που δεν είχαν ολοκληρωθεί έως 13.10.2010.

    * "Σημειώνεται ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία θα εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της περ. β’ του άρθρου 13 του ν.3888/2010, θα αντιμετωπισθούν τα διαδικαστικά ζητήματα που σχετίζονται με την έκδοση των κατά τα ανωτέρω συμπληρωματικών Εκκαθαριστικών Σημειωμάτων καθώς και οι συνέπειες και οι διαδικασίες επί μη αποδοχής τους από τον επιτηδευματία".

Αυτό το τελευταίο δηλαδή λέει με άλλα λόγια, οτι ακόμα κι αν πληρώσει κάποιος παραπάνω, γιατί λάθη προς τα κάτω είναι απίθανο να γίνουν θα περιμένει πολύ για να του επιστραφούν τα χρήματα.
Επίσης, δεν είναι σίγουρο οτι θα του επιστραφούν γιατί υπάρχει και η περίπτωση του συμψηφισμού που βολεύει πολύ το ελληνικό Δημόσιο.

Αν πληρώσει και καταστρέψει τα βιβλία πριν το 2005 τι θα του συμβεί; Πως θα γίνει η διασταύρωση;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου