Δευτέρα, 12 Απριλίου 2010

ΑΤΕ Ασφαλιστική : Ζημιές 5,1 εκ. ευρώ το 2009, έναντι ζημιών 5,8 εκ. ευρώ!Η ΑΤΕ Ασφαλιστική θωρακίζει τη φερεγγυότητά της και εξυγιαίνει τον ισολογισμό της.
- Αύξηση εγγεγραμμένων ασφαλίστρων στα 225,3 εκ.(+13,2%) το 2009
- Αύξηση των αποζημιώσεων στα 121,4 εκατ.(+11%).
- Πρόσθετες προβλέψεις 13,1 εκ. ευρώ στον ισολογισμό της.
Τα πρώτα βήματα εξυγίανσης της εταιρίας και ενίσχυσης της φερεγγυότητας της, επιχειρεί η νέα διοίκηση της Αγροτικής Ασφαλιστικής, με στόχο η εταιρεία να ανταποκριθεί στις νέες αυξημένες ανάγκες της αγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες συνθήκες που δημιουργούν η οικονομική κρίση, η έλευση του Solvency II και η όξυνση του ανταγωνισμού στον κλάδο ασφαλειών διεθνώς.
Κατά τη χρήση του 2009, η Αγροτική Ασφαλιστική αύξησε κατά 13,2% την παραγωγή ασφαλίστρων της, η οποία ανήλθε στα 225,3 εκ. ευρώ. Τα 56,2 εκ. αφορούν σε ασφαλίσεις ζωής και τα 169,1 εκ. σε ασφαλίσεις κατά ζημιών.
Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων ήταν αρνητικά κατά 1,4 εκ. ευρώ. Τα ενοποιημένα μετά φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε ζημίες 5,1 εκ. ευρώ, έναντι ζημιών 5,6 εκ. του 2008.
Τα αποτελέσματα της εταιρίας προ φόρων ήταν επίσης αρνητικά και ανήλθαν στα 2,3 εκ. ευρώ .Τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε ζημιές 5,9 εκ. ευρώ έναντι 6,8 εκ. ευρώ πέρυσι.
Οι πρόσθετες προβλέψεις ύψους 13,1 εκ. ευρώ κρίθηκαν αναγκαίες, προκειμένου να αντιμετωπισθούν θέματα συσσωρευμένων επισφαλειών και για να υπάρξει σταδιακή προσαρμογή στις απαιτήσεις του Solvency II. Η επιλογή αυτή επηρέασε και τις λειτουργικές δαπάνες της χρήσης, οι οποίες αυξήθηκαν στα 55,6 εκ. ευρώ, από 46 εκ. του 2008.
Κατά τη διάρκεια του 2009 η ΑΤΕ Ασφαλιστική κατέβαλε αυξημένες αποζημιώσεις ύψους 121,4 εκ. (+11%). Τα έσοδα από επενδύσεις αυξήθηκαν σε 17,1 εκ. από 12,8 εκ. ευρώ του 2008.
Η καθαρή θέση της εταιρίας (31/12/2009) διαμορφώθηκε σε 35,4 εκ. από 37,3 εκ. αναμορφωμένη και η αντίστοιχη του ομίλου στα 33,1 εκ. από 34,3 εκ. ευρώ (31/12/2008) αναμορφωμένη.
Στη χρήση 2009 η Εταιρία έκανε αλλαγή κατηγοριοποίησης και επομένως λογιστικού χειρισμού των ομαδικών ασφαλιστηρίων του προσωπικού της από συμβόλαια καθορισμένων παροχών σε συμβόλαια καθορισμένων εισφορών. Η ενέργεια αυτή βελτίωσε την καθαρή της θέση κατά 14,1 εκ. ευρώ.
Επισημαίνεται ότι η στρατηγική της νέας διοίκησης της ΑΤΕ Ασφαλιστικής για την τρέχουσα χρήση επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών της, η οποία διέρχεται μέσα από τον εκσυγχρονισμό των δομών της και την εσωτερική της αναδιοργάνωση.
Κατ' αυτόν τον τρόπο θα έχουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα και τα σχέδια αξιοποίησης του δικτύου των 500 καταστημάτων της μητρικής ΑΤΕ Bank, με την προώθηση προϊόντων Bancassurance και την ενεργοποίηση όλων των δικτύων πωλήσεων, ώστε να υπάρξει παράλληλα ισορροπημένη αύξηση της παραγωγής και βελτίωση της σύνθεσης του χαρτοφυλακίου της εταιρίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου