Τετάρτη, 22 Σεπτεμβρίου 2010

Έκθεση κόλαφος για τις προμήθεις των νοσοκομείων από τη Siemens - Όργιο κατασπατάλησης του δημοσίου χρήματος

Ποιά νοσοκομεία βρέθηκαν με ύποπτες συμβάσεις με τη Siemens
- Aπό νοσοκομείο στην Κρήτη χάθηκε εντελώς τυχαία φάκελος με όλα τα στοιχεία των προμηθειών
- Είναι αδύνατη η αποτίμηση της οικονομικής βλάβης του δημοσίου

Σειρά παραβιάσεων της νομοθεσίας περί κρατικών προμηθειών διαγιγνώσκει στα πορίσματά του το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας αναφορικά με τις προμήθειες μεγάλων νοσοκομείων από την εταιρεία Siemens.

Πρόκειται για το δεύτερο πακέτο νοσοκομείων και συμβάσεων που αποστέλλεται στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση Siemens.

Από το σύνολο των ελέγχων που έγιναν σε όλη τη χώρα, με παραγγελία της εξεταστικής επιτροπής, ο Γενικός Επιθεωρητής Υγείας Μιχάλης Σαμπατακάκης καταλήγει ότι "προκύπτουν ενδείξεις για ενδεχόμενη οικονομική βλάβη των ελεγχομένων φορέων ειδικά από την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και των δαπανών συντήρησης και προμήθειας αναλωσίμων, που οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι στις διακηρύξεις προμηθείας του εξοπλισμού δεν έχει συμπεριληφθεί ως κριτήριο αξιολόγησης της συμφερότερης προσφοράς, το κόστος συντήρησης και προμήθειας των ανταλλακτικών"

Όσον αφορά την αποτίμηση και τον προσδιορισμό της οικονομικής βλάβης δεν είναι εφικτή, γιατί προϋποθέτει τη σύγκριση όμοιων μηχανημάτων και αναλωσίμων καθώς και συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

Σύμφωνα με το δεύτερο πακέτο πορισμάτων που εστάλη στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά την υπόθεση Siemens και αφορά όσα νοσοκομεία δεν είχαν αποστείλει εκθέσεις ελέγχων προκύπτει:

Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου: Για την προμήθεια έξι αναπνευστήρων υπήρξε παραβίαση της νομοθεσίας, μεταξύ άλλων γιατί οι τεχνικές προδιαγραφές δεν εγκρίθηκαν από το ΔΣ, ο συντάκτης των τεχνικών προδιαγραφών ήταν ο ίδιος μέλος της επιτροπής διαγωνισμού και μέλος της επιτροπής αξιολόγησης, ενώ τεχνικές και οικονομικές προσφορές ανοίχθηκαν ταυτόχρονα. Το ΔΣ κατεκύρωσε το διαγωνισμό στη Siemens. 

Για την προμήθεια μόνιτορς στο ίδιο νοσοκομείο και πάλι δεν υπήρξε έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών από το ΔΣ, δεν κατατέθηκαν τα δικαιολογητικά συμμετοχής, ενώ δεν κοινοποιήθηκε ο χώρος κι ο χρόνος ανοίγματος των οικονομικών προσφορών. Και για τις δύο προμήθειες οι επιθεωρητές θεωρούν ότι θα μπορούσε να είχε γίνει με δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό.

Νοσοκομείο Ανδρέας Συγγρός:Για την προμήθεια αντιδραστηρίων ανοσολογικών εξετάσεων αφενός δεν εφαρμόσθηκε ο σχετικός νόμος 2955/01, ενώ αφετέρου η συμμετέχουσα εταιρεία Bayer Diagnosgtics συνενώθηκε κάτω από τη σκέπη της Siemens, με την οποία συνήφθη τελικά η σχετική σύμβαση.

Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο: Σύμφωνα με τα συμπεράσματα των ελεγκτών ως προς τις συμβάσεις που συνήψε το ΩΚΚ με την εταιρεία Siemens από το 1995- 2000 στις περισσότερες των περιπτώσεων παρά τα οριζόμενα στον εσωτερικό κανονισμό προμηθειών, με αποφάσεις του ΔΣ, δεν διενεργήθηκαν διαγωνισμοί για λόγους συμβατότητας και προσαρμογής στον προϋπάρξαντα εξοπλισμό.

Στις περιπτώσεις, πάντως, που διενεργήθηκε διαγωνισμός δεν κατέστη δυνατό, αναφέρει η έκθεση να ελεγχθούν οι διαδικασίες ελλείψει στοιχείων. Για όλες σχεδόν τις περιπτώσεις πραγματοποιούνταν διαπραγματεύσεις μεταξύ των παραγόντων του ΩΚΚ και της προμηθεύτριας εταιρείας μέχρι την επίτευξη χαμηλότερης τιμής, την οποία το νοσοκομείο θεωρούσε αποδεκτή.

Σε όλες τις συμβάσεις προβλεπόταν ότι η εταιρεία ήταν υποχρεωμένη να εκπαιδεύσει το προσωπικό του ΩΚΚ, ενώ οι προβλεπόμενες από τον εσωτερικό κανονισμό προμηθειών διαδικασίες στις περισσότερες περιπτώσεις δεν ακολουθούνται, ούτε τηρείται το προβλεπόμενο αρχείο, γι' αυτό και δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Ως προς το παιδοκαρδιοχειρουργικό τμήμα οι διαπραγματεύσεις για προμήθεια χειρουργείου και εξοπλισμού Μονάδας Εντατικής Θεραπείας έγιναν από το ΔΣ χωρίς παραστατικά.

Παρά το γεγονός ότι υπήρξε εταιρεία με χαμηλότερη προσφορά από αυτή της Siemens αποφασίστηκε σε συνεδριάσεις του δ.σ. το καλοκαίρι του 1997 η επιλογή της γερμανικής εταιρείας που προσέφερε 365 εκατ. δρχ έναντι 163 της πραγματικής μειοδότριας. 

Δεν διαγιγνώσκονται προβλήματα στις συμβάσεις με τη Siemens και την "Παμμακάριστο", καθώς και το Ασκληπιείο Βούλας, το Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης και το Δρομοκαϊτειο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Οσον αφορά στο μαιευτήριο "Έλενα" και τη συντήρηση 22 θερμοκοιτίδων, η έκθεση αναφέρει ότι το έργο δόθηκε με απευθείας ανάθεση στη Siemens, αλλά παρατηρήθηκε σημαντική καθυστέρηση ενάμιση έτους στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, με αποτέλεσμα "στην ουσία δεν φαίνεται να έγινε διαπραγμάτευση της τιμής, καθώς το Νοσοκομείο αποδέχθηκε όλους τους όρους που είχε θέσει ή ως άνω εταιρεία στις προσφορές της"

Στις διαπιστώσεις για το γενικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης "Παπαγεωργίου", σημειώνεται ότι "η εταιρεία προσδιορίζει μονομερώς την τιμή της συντήρησης, χωρίς τη δυνατότητα από πλευράς νοσοκομείου για διαπραγμάτευσή της", ενώ τα βασικά σημεία που χαρακτηρίζουν τις συμβάσεις αυτές είναι έλλειψη ανταγωνισμού και μονομερής καθορισμός τιμών από την ανάδοχο, έλλειψη διαπραγματευτικής ικανότητας από το νοσοκομείο και ασαφής εικόνα ως προς την επίτευξη ή μη του βέλτιστου οικονομικού αποτελέσματος.

Ολόκληρος φάκελος χάθηκε στο ΠΑ.Γ.Ν. Ηρακλείου. Η απώλεια του φακέλου από το αρχείο του νοσοκομείου με τα στοιχεία που αφορούσαν το διαγωνισμό και η προσκόμιση στους ελεγκτές μόνον της σύμβασης με τη Siemens, κατέστησε τον έλεγχο της προμήθειας του Μαγνητικού Τομογράφου αδύνατο.

Γενικότερες παρατηρήσεις ανέφεραν ότι οι τεχνικές προδιαγραφές συντάχθηκαν από άτομα που δεν είχαν οριστεί από τον διοικητή, ενώ οι εγγυητικές καλής εκτέλεσης εκδίδονταν μεταγενέστερα της ημερομηνίας υπογραφής των συμβάσεων κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας.

Στο νοσοκομείο "Ερρίκος Ντυνάν" οι ελεγκτές δεν είχαν άμεση πρόσβαση στους φακέλους προμηθειών, ενώ ο πρόεδρος του νοσοκομείου Ανδρέας Μαρτίνης ζήτησε εξηγήσεις από την τότε υπουργό Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου για τη σκοπιμότητα του ελέγχου. Από τα στοιχεία που δόθηκαν, οι ελεγκτές θεωρούν ότι δεν μπορούν να βγάλουν συμπέρασμα για τη διαδικασία επιλογής της Siemens ως προμηθευτή, αφού απλώς δόθηκε η ερμηνεία ότι επελέγη για λόγους συμβατότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου